Resmî Gazete Tarihi: 06.10.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30910

 

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezini (KARMER),

c) Müdür: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak.

b) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına, liseden üniversiteye, üniversiteden çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi niteliklerine uygun işlere yerleşmelerine, kariyer danışmanlığı yoluyla yardımcı olmak.

c) Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve bölgenin önde gelen özel sektör ve kamu kuruluşları ile işbirliği içinde Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek.

ç) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp nitelikleriyle uyumlu lisans programları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak.

d) Üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ve mezuniyet sonrasına ilişkin izleme çalışmalarını yapmak.

e) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek suretiyle Üniversite öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırmak ve öğrencilerin staj yapabilecekleri kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak.

f) Üniversite mezunlarına, çalışabilecekleri ulusal ve uluslararası istihdam alanlarını belirlemede ve bu alanlarda kariyer yapma konusunda yardımcı olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Eğitim ve istihdam alanında analizler yaparak üniversite giriş sınavlarında öğrenci tercihlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

b) Üniversiteye giriş sınavları sonrasında öğrencilere yüz yüze veya internet üzerinden tercih rehberliği yapmak.

c) Kariyer danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, eğitim vb. faaliyetler düzenlemek.

ç) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik oryantasyon çalışmaları planlamak ve uygulamak.

d) Üniversite öğrencilerinin bireysel özelliklerini tanımalarında gerekli olabilecek test ve teknikleri uygulamak, sonuçlarını yorumlamak, öğrencilerin bu doğrultuda kariyer basamakları oluşturmalarına yardımcı olmak.

e) Kariyer günleri ve kariyer fuarları düzenlemek ve mezunlar ile işbirliği içerisinde bu etkinliklere çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan Üniversite mezunlarının da katılımlarını sağlamak.

f) Üniversite öğrencileri, personeli ve ailelerine yönelik internet üzerinden kariyer danışmanlık hizmeti sunmak.

g) Mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek, öğrencilerin iş yaşamı ve kariyer seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine katkı sağlamak.

ğ) Üniversite mezunlarını istihdam etmek için talepte bulunan veya bulunma potansiyeline sahip olan kurum/kuruluşlar ile Üniversite öğrencileri ve mezunları arasında bağlantılar kurmak ve işe yerleşmeleri konularında destek sağlamak.

h) Yurt içi ve yurt dışı eğitim olanaklarıyla ilgili burs ve staj günleri düzenleyerek öğrencileri bu konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek.

ı) Hizmetlerin planlaması ve sunulmasında kamu, özel kurum/kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak.

i) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer merkezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

j) Faaliyet alanlarına yönelik dergi, broşür, bülten vb. yayınlar yapmak.

k) Üniversiteye giriş öncesini, öğrencilik dönemini ve mezuniyet sonrasını kapsayan kariyer planlamasını bütünsel bir yaklaşımla ele almak ve belirlenen amaçlar doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

l) Özgeçmiş oluşturma, iş arama, iş görüşmesi gibi konularda öğrencilere ve mezunlara dönük teknik bilgilendirme yapmak.

m) Merkezin amaçları doğrultusunda internet sayfaları ve portallar oluşturmak.

n) Kamu, özel kurum ve kuruluşlara iş gezileri düzenlemek.

o) Merkezin amacı ile ilgili yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.

ö) Öğrenciler, mezunlar ve personelin kariyer planlama ve gelişimine katkı sağlamak için ulusal ve uluslararası projeler yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Rektör, gerekli gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

(2) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür ve vekâlet görevini yerine getiren yardımcıları kendileri ile ilgili konularda Yönetim Kurulunda oy kullanamaz.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur ve aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

b) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının ve gerekli hizmet birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

d) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili diğer kariyer merkezleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının insan kaynakları birimleriyle işbirliği yapmak.

e) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirlemek, yıllık çalışma plan ve program taslağını hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı alındıktan sonra Rektör onayına sunmak.

f) Her öğretim yılı sonunda ve ayrıca Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki çalışma raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı çalışacakları, gönüllü uzmanları ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak.

ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki önerileri değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu en az üç en çok yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri ve Kurulun Başkanı Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisiyle Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Danışma Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hâllerde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişarî niteliktedir. Danışma Kurulunun görevi, Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili önerilerde bulunmak ve değerlendirmeler yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer temsilcileri ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan iletişim kurabilmek amacı ile Üniversitenin tüm akademik birimlerinden birer öğretim elemanı Müdürün teklifi ile kariyer temsilcisi olarak akademik birim amirleri tarafından belirlenir.

(2) Kariyer temsilcileri, görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda etkin destek hizmeti verir, bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi konusunda çalışma yapar, öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek üzere kayda alır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Araç, gereç, ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım, ekipman ve demirbaşlar ile Merkeze bağış yoluyla gelecek olan her türlü demirbaş Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Son Güncelleme: 2021-03-09 22:48:34

                                                                                       Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024